บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 3 อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายฐิติ  ศรีประจง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 1 1 1 4 6 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที่นั่งสอบ. 100

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
31/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------