บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 31 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 336
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายฮาฟิซ  โต๊ะดานิง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 2 0 1 1 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบ้านกระหวะ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 1059

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------