บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 1
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงขวัญข้าว  โสดา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 6 1 6 0 0 5 7 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 26

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------