บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 26 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงปรายธัญวา  ชูประเสริฐ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 2 2 8 0 2 2 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 840

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------