บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 12 อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 426
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสาธิตากร  แก่นโต  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 2 4 0 3 4 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านหัวรัง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 416

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------