บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 24 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 2 0 5 9 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนบ้านสามแยก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 830

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------