บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 16 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 143
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงไปศลา  จิตตยานนท์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 8 0 3 5 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 543

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------