บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 24 อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 321
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงธีรนุช  ตงประเสริฐ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 9 9 0 2 9 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลวชิร
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 790

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------