บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 12 อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 426
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 1 8 2 0 1 5 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 418

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------