บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 24
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิลสกุลเด่น  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 1 1 6 0 1 6 2
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนบ้านแม่กองแป
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 803

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------