บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชัชภูมิ  ชัยลังกา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 1 1 3 5 0 0 0 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลวังดิน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 81

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
3/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------