บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 25 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดาษดา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 2 3 0 6 5 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดคูยาง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 801

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------