บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 27 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 332
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายอดิเทพ  โลหะประธาน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 1 0 1 6 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สังกัด สกอ.

เลขที่นั่งสอบ. 928

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------