บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 28 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 215
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 9 9 0 3 3 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลวชิร
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 921

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------