บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 26 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายปานณวัฒน์  ธรรมชีวัน  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 1 8 2 0 5 7 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 858

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------