บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 26 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงณิชาพร  สุภรุ่งอรุณ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 5 9 0 3 1 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 856

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------