บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 1 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกนกภรณ์  ชัยศุภสกุล  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 7 5 0 0 0 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่นั่งสอบ. 4

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------