บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 13 อาคาร 3 ชั้น 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายเอกวิทย์  นนทพจน์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 6 0 8 7 1 3 3 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 396

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------