บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 30 อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 0 7 2 0 5 1 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

เลขที่นั่งสอบ. 1024

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
5/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------