บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 20 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 0 1 3 0 5 2 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลกระบี่
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เลขที่นั่งสอบ. 670

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------