บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 16 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 1 0 1 1 8 6 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 503

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
16/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------