บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 19 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสุกัญญา  มิ่งเมือง  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 1 0 2 0 1 2 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 628

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------