บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 23 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชฎาภา  รันต์วงศ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 5 9 0 1 5 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 759

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------