บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 136
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 2 1 4 9 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 301

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------