บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 31 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 336
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายฮาฟีซุดดีน  มะยีดิง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 1 8 0 6 1 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

เลขที่นั่งสอบ. 1060

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------