บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 31
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 1 3 1 0 7 5 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนพินิจวิทยา
 สังกัด เอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 1026

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------