บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 20 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 147
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายภูวิศ  โมรา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 0 2 0 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 691

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------