บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 15 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงเกตน์นิภา  พิมพาเรือ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 0 5 6 0 1 4 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 480

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------