บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/9
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายปุณยวีร์  ตีรณอมรวงศ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 0 9 7 0 3 4 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 284

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------