บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 533
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุบผา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 2 3 0 0 2 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 78

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------