บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 10 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายภูรินทร์  สมวัน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 0 5 6 0 1 5 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 336

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------