บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 11 อาคาร 3 ชั้น 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 6 1 6 1 0 0 3 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 339

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------