บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 13 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 132
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงนุรอัยนี  เจ๊ะหลง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 1 9 0 0 1 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบ้านตือเบาะ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

เลขที่นั่งสอบ. 445

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------