บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 30
 ห้องสอบที่ 5 ห้องประชุม สพม.30
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงวีณาภรณ์  โยทองยศ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 3 2 6 0 0 3 3 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เลขที่นั่งสอบ. 140

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/10/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------