บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 3 อาคารขุนปนุท ชั้น 3 ป.4/3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 0 7 0 0 1 0 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนตันติวัตร
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 80

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------