บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 126
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอุบง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 2 0 0 0 0 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านซีเยาะ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 175

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------