บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพนิตพร  พุทธศักดิ์โสภณ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 6 0 8 7 1 0 8 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 585

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------