บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 23 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 326
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงวิรดา  ปะดุกา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 3 0 2 7 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 804

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------