บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 24 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 2 5 0 0 9 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 822

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------