บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 26 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 323
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 1 9 1 0 2 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 907

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------