บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 31 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงปุณยาพร  คำหา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 0 5 6 0 2 1 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 1032

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------