บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 124
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงฆริศา  ทองประกอบ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 3 0 1 0 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 78

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------