บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 29 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงนิจวรีย์  ทองหล่อ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 0 5 6 0 2 1 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 967

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------