บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 6 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 127
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 1 9 1 0 3 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 183

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------