บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 ห้องสอบที่ 2 อาคาร 3 ห้อง 333
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 5 2 5 8 0 1 8 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

เลขที่นั่งสอบ. 62

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------