บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 3 ห้อง 336
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 5 2 5 9 0 2 1 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

เลขที่นั่งสอบ. 146

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------