บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 18 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 145
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงฟาติณ  อีซอ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 1 1 0 9 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 625

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------