บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 6 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 5 9 0 1 2 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 185

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------