บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสิงห์บุรี
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 7 2 3 5 0 0 9 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

เลขที่นั่งสอบ. 171

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------