บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 13 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 5 8 0 2 1 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 445

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------